OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

TARİH BOYUNCA İSLAM MEZHEPLERİ VE ŞİİLİK

20160325_191900TARİH BOYUNCA İSLAM MEZHEPLERİ VE ŞİİLİK

Abdülbaki Gölpınarlı’nın ‘Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik’ adlı yapıtı  yeni basımını Kapı Yayınları arasında yaptı.

‘ Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik’ adlı yapıtında Gölpınarlı  aşağıdaki konulara yer veriyor:

Birinci bölüm:Şia Sözünün anlamı, Mezhep, Şia kimdir?, Hadis yasağı, Mezheplerin zuhuru, Ehl-i Beyt tarafını tutanlar, Ümmetin ayrılığı, Ali (A.M) ve ona uyanların yolu, Şia’nın Hz. Ali’nin (A.M), Resullah’ın (S.M) vasisi ve halifesi olduğuna dair delilleri, Hz. Peygamber’in (S.M), kendilerinden sonra mü’minleri kendi başlarına bırakmalarına imkan düşünülemez. Gadirü Humm Olayı, ‘Mevla’ sözünün anlamları.

II)HZ. PEYGAMBERİN (S.M) İRTİHALLERİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Üsame Ordusu, Yazılamayan Vasiyet-name, Hz. Rasul-i Ekrem’in vefatları ve vefatlarından sonraki olaylar, Sakife toplantısı, Hz. Rasulullah’ın (S.M) gasilleri, teçhizler ve tekfinleri, definleri, Fedek Olayı, Hz. Fatıma’nın vefatları, Hz. peyganber’den (S.M) sonra ihtilaflar, Emir’ül-Müminin’in (A.M)hilafetleri, Emir’ül-Müminin’den sonra, Muaviye’den sonra Yezid, Abbasoğulları, III)ŞİA MEZHEPLERİ:Zeydiye, İsmailiyye, Abdullah b. Saba Masalı. IV) ŞİA HAKKINDAKİ İFTİRALAR YALANLAR: Yahudiler üç talakı bir şey saymıyorlar;Rafıza da böyle diyor. Yahudiler dşyor; kadınların ibadetini tanımazlr; Rafıza da böyledir, Yahudiler buyuruyor, Müslümanların kanlarını helal bilirler;Rafıza da aynı hükmü verir. V)BATINİLİK VII)TARİH BOYUNCA ‘ŞİA VE TEŞEYYU’.

İkinci Bölüm:I)İSLAM MEZHEPLERİNE UMUMİ BİR BAKIŞ:Hariciler, Ceberiyye, Mürcie, Zahiriyye, Bu aşırı taassubun Türkiye’deki tesirleri, Vehhabilik, Müşebbihe-Mücessime, Mu’tezile.II)EHL-İ SÜNNET VE CEMAAT :Malikilik, Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik, Ehl-i Sünnet’te müşterek olan şeyler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİA-İ İMAMİYYE, I)Kur’an-ı Mecid ve Şia-i İmamiyye,II)Şia-i İmamiye’de ictihad ve taklid, Uysul-i din, Kıyas. III)Tevhid-Allah’ı bir bilmek, I. Tevhid-i zati, II. Tevhid-i sıfati, III. Tevhid-i Fi’li, IV. Tevhid-i İbadeti, Allahu Taala’yı görmek mümkün müdür? İmamiyye’de Rü’yet meselesi. IV) ADALET:Teklif-Kaza ve kader, Beda. V)NÜBÜVVET:İnsan bir mürebbiye, bir muallime muhtaçtır, Nübüvvet ilahi bir lütuftur, Peygamberlerin sayısı, Peygamberler masumdur, Peygmberler, peygamberlikleri bakımından farksızdır, Peygamber ancak bir kuldur, Mucize,Hz. Peygamber’in (S.M) kalan mucizeleri, Hz. MuhammedsallAllahu Aleyhi ve Alihi ve sellem, Vahiy, Kur’an, lafızla anlamın tümüdür, Cebrail, melek, şeytan ve cin hakkındaki uydurma yorumlar.

VI)İMAMET:Kur’an-ı Mecid’de imam, Risalet ve imamet, Ehli Sünnet’e göre imamet, Meşveret, Şia-i İmamiyye’ye göre imamet, İmametle hilafet ayrılmaz, Her peygamberin bir vasisi vardır, peygamberi ve imam, kullara Allah huccetidir, Resulullah’ın (S.M) vasileri, halieleri ve Allah’ın emriyle ümmetine bildirdikleri imamlar, on ikidir, Tathir, mübahele ve meveddet ayetleri.

ON İKİ İMAM (A.M):Birinci İmam Ebu -Taliboğlu emirü’l-mümünin Ali (A.M), Fatımatü’z-Zehra, İkinci İmam Hasanü’l-Mücteba(A.M), Üçüncü İmam Huseynü’ş-Şehid (A.M), Dördüncü İmam Ali b. Huseynb Zeynü’l-Abidin (A.M)… Dokuzuncu İmam B. Aliyyi’t Takiyyi’l Cevad (A.M)

….

VII)ŞEFAAT VE ZİYARET:Şefaat haktır gerçektir, Büyük şefaat makamı (Makam-ı Mahmud), Ziyaret. VIII)MAAD:Beden-ruh, Ölüm -uyku, Ruh – beden, Berzah-kabir, Kıyamet ve ahiret.

IX)TAKIYYE:

X)Füru’a ait bazı farklar: Besmele ve kıraat, Kıraat, Tekbiretü’l – İhram (İftitah Tekbiri), Sefer (yolculuk)- Namaz ve oruç, Abdest – Ayağı mesh etmek yahut yıkamak, Ayakkabına mesh, Abdestteki diğer teferruat, XI)ŞİA VE İSLAMİ BİLGİLER:Tefsir, Kıraat Bilgisi, Garaibi Kur’an, Kur’an-ı Kerim’in manaları, Hadis Bilgisinmde Şia, Rical Bilgisi, Fıkıh Usulü, Ahlak, Siyer, Tarih, Coğrafya.

 

Abdülbaki Gölpınarlı’nın ‘Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik’ adlı kitabı İslami konularda önemli bilgiler sunmanın yanında İslam tarihindeki sıkıntılı dönemler hakkında da okuru bilgilendiriyor.

Mustafa ASLAN

——————-

TARİH BOYUNCA İSLAM MEZHEPLERİ VE ŞİİLİK, Abdülbaki Gölpınarlı,Kapı Yayınları’nda I. Basım:Mart 2016, İstanbul

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016