OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manakıbı

 

20170708_162401Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manakıbı

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manakıbı adlı yapıtı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

 

KAYNAKLAR

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manakıbı adlı kitabına önemli kaynakları vererek başlıyor. Sayılan önemli kaynaklar arasında şunlar yer alıyor:

İbni Arabşah’ın “Ukudü’n Nasiha”sı (Takiyüddin Efendi’nin “Tabakaat-ı Hanefiyye”sinden (Veliyüddin Efendi Kütübhanesi, No. 1609) naklen), Bizans tarihçisi Dukas’ın eserinden Babinger’in almancaya çevirdiği, almacadan da Köprülüzde Ahmet Cemal’in türkçeye naklettiği parça, Aşıkpaşazade Tarihi, Neşri Tarihi, Kitab-ı Cihan- nüma,Şükrullah bin Şihabeddin’in “Behçetü’t-Tevarih”, İdris Bitlisi’nin “Heşt Behişt”nin çevirisinden,

Yazar, Şeyh Bedreddin’le ilgili başvurduğu sayılı tarih kitaplarından sonra  1936 yılında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Atalar Sözü kitabından 302. atalar sözü “Ben de halümce Bedreddinem”i ve diğer kaynakları okura sunuyor.

ŞEYH BEDREDDİN’İ TANIMAK

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manakıbı adlı kitabında yer alan kimi bölüm ve bu bölümlerdeki kimi konu başlıkları şöyle sıralanıyor: 1-Bedreddin Mahmud, 2-Batınilik Batınilik bölümünde yer alan konuların başlıkları şöyle sıralanıyor:Vahy, peygamberlik, şeriat ve imamet, Batınilerde teşkilat e da’vet dereceleri,

Yazar,  Batıniliğin yedi derecesini şöyle sıralıyor:İmam, Huccet,Zu-massa (emen), Dai-i Ekber, Dai-i Me’zun, Mükelleb, Mümin yahud müstecib. Batınilerin kitabında olmamakla birlikte onların mesleklerini eleştirenlere göre davet dereceleri ayrıca aktarılıyor. Bu bölümün diğer konular ise Batınilik’de te’vil, Batıniliğin te’sirleri olarak yer alıyor.

3-Varidat Hakkında, 4-Bedreddin’in En Önemli Tasavvufi Eseri:Varidat, Bedreddin’e Aid Manakıb Kitabları, Manakıb-ı Şeyh Bedrüddin İbmi Kaadıy İsrail (Şeyh Bedreddin Manakıbı), .b Haza Manakıbu Şeyh Bedrüddin Kaadıy İbni İsrail, Menakıbname’de geçen ayetler,Menakıbname’de geçen hadisler, Menakıbname’de geçen din, tasavvuf ve örfe aid terimler, Menakıbname’de geçen atasözleri ve örf mecazları ve Menakıbname’de geçen ayetler Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimeler sözlüğü

 

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manakıbı adlı yapıtında Şeyh Bedreddin’le ilgili merak ettiğiniz birçok sorunun yanıtını bulabiliyorsunuz.
MUSTAFA ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manakıbı, Abdülbaki Gölpınarlı, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Temmuz 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016