OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

SAYILARIN GİZEMİ

aaalfSAYILARIN GİZEMİ

Annemarie Schimarie adlı yapıtı Alfa Yayınları arasında okura sunuluyor. Yapıtta sayılarla ilgili merak ettiğimiz soruların yanı sıra sayıların yaşamımızda anlamlandırılan yeri arasındaki bağlantı da veriliyor.

“On İslami gelenekte de rol oynar. 5 içsel duyu 5 dışsal duyu karşılık gelir ve Muhammed, ilk Müslümanlar arasında “cennet vaat edilmiş 10 kişi” den söz ermiştir.” (s.175)

Sayılar ve sayı sistemleri, Pythagorasçıların mirası, Gnosis ve Kabala, İslami gizemcilik, Ortaçağ ve Barok sayı sembılizmi, Batıl inançlar, Sayı oyunları ve sihirli kareler,

Sayıların Küçük Sözlüğü adı verilen bçlümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Bir:İlk varlığın sayısı, İki:Kutupluluk ve bölünme, Üç:Kapsayıcı sentez, Dört:Maddi düzenin sayısı, Beş:Yaşamın ve sevginin sayısı, Altı:Yaratılmış dünyanın mükemmel sayısı, Yedi:Bilgeliğin sütunlerı, Sekiz:Uğurlu sayı Dokuz:Büyütülmüş kutsal üç, On:Tamlık ve mükemmellik, On bir:Bir dilsiz sayı, On iki: Kapalı daire, On üç:Uğur mu, uğursuzluk mu? On dört.Yardımcıların sayısı, On beş: Küçük kameri bir sayı, On altı:Bütünlük sembolü, On yedi: Fetih sayısı,On sekiz:Çifte dokuz, On dokuz: Metonik döngü sayısı, Yirmi:Saymanın eski sınırı, Yrimi Bir:Mükemmellik, Yirmi İki:İbrani alfabesi, Yirmi  dörtten otuz dokuza, Kırk:Hazırlanma ve tamamlanma, Kırk ikiden altmış altıya, Yetmiş ve yetmiş iki:Bolluk, On bine dek.

“Otuz üç başka bir tam ve mükemmel sayıdır. İsa yeryüzünde 33 yıl yaşadığı Davud’un hükümdarlığı 33 yıl sürdüğü için Hıristiyan gelenekte özel bir önemi vardır…

..

Bu arada İslamda Tanrı’nın En Güzel 99 adı bilinmektedir, Bunlar genellikle 33 boncukla yapılan tespihin yardımıyla ezbere söylenir.”(s.233)

Sayıların Gizemi adlı yapıtta Annemarie Schımmel sayıların değişik inanç ve kültürlerdeki yerini  veriyor. Meraklılarına!

Mustafa ASLAN

……………………

Sayıların Gizemi, Annemarie Schımmel, Çeviren:Mustafa Küpüşoğlu, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2017

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016