OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

İki Harfli Açık Ve Kapalı Heceler

  İki harfli açık heceler   ba-be-bı-bi-bo-bö-bö-bu-bü ca-ce-cı-ci-co-cö-cu-cü ça-çe-çı-çi-ço-çö-çu-çü da-de-dı-di-do-dö-du-dü fa-fe-fı-fi-fo-fö-fu-fü ga-ge-gı-gi-go-gö-gu-gü ğa-ğe-ğı-ği-ğo-ğö-ğu-ğü ha-he-hı-hi-ho-hö-hu-hü ja-je-jı-ji-jo-jö-ju-jü ka-ke-kı-ki-kokö-ku-kü la-le-lı-li-lo-lö-lu-lü ma-me-mı-mi-mo-mö-mu-mü a-ne-nı-ni-no-nö-nu-nü pa-pe-pı-pi-po-pö-pu-pü ra-re-rı-ri-ro-rö-ru-rü sa-se-sı-si-so-sö-su-su-sü şa-şe-şı-şi-şo-şö-şu-şü ta-te-tı-ti-to-tö-tu-tü- va-ve-vı-vi-vo-vö-vu-vü ya-ye-yı-yi-yo-yö-yu-yü za-ze-zı-zi-zo-zö-zu-zü   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İki harfli kapalı heceler ab-eb-ıb-ib-ob-öb-ub-üb ac-ec-ıc-ic-oc-öc-uc-üc aç-eç-ıç-iç-oç-ç-uç-üç ad-ed-ıd-id-od-öd-ud-üd af-ef-ıf-if-of-öf-uf-üf ag-eg-ıg-ig-og-ög-ug-üg zğ-eğ-ığ-ğ-oğ-öğ-uğ-ğ ah-eh-ıh-ih-oh-öh-uh-üh aj-ej-ıj-ij-oj-öj-uj-üj ak-ek-ık-ik-ok-ök-uk-ük al-el-ıl-il-ol-öl-ul-ül – em-ım-im-om-öm-um-üm an-en-n-in-on-ön-un-ün ap-ep-ıp-ip-op-öp-up-üp ar-er-ır-ir-or-ör-ur-ür s-es-ıs-is-os-ös-us-üs aş-eş-ış-iş-oş-öş-uş-üş at-et-ıt-it-ot-öt-ut-t av-ev-ıv-iv-ov-öv-uv-üv ay-ey-ıy-iy-oy-öy-uy-üy az-ez-ız-iz-oz-öz-uz-üz […]

İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ

      İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ Barış Özener’i başta ırk konusu olmak üzere bulaşıcı hastalıklar ve antibiyotik kullanımına kadar uzanan bir alanı içeren kitabı İnsan Çeşitliliği Alfa Yayınları arasında okura sunuldu. “Çiftçilerin bol karbonhidrat içeren tahıllı gıdalarla beslenmesi yüzünden ortaya çıkmış bir hastalık daha vardır: Diş çürükleri. Tüketilen karbonhidratlı besinlerin, ağız içerisinde bakteriler tarafından fermente edilmesi […]

10 Romanımızda Okul, Öğretmen ve Öğrenci

10 ROMANIMIZDA Okul, Öğretmen ve Öğrenci Öğretmen, öğrenci ve okul yaşamını anlatan sayıca azımsanmayacak romanlara ve öykülere sahip bir edebiyatımız olduğunu söylemek gerekiyor. Bu yazımızda sadece on tanesi üzerinde duracağız.Bu on romanı ve yazarlarını şöyle sıralayabiliriz::Hababam Sınıfı-Rıfat Ilgaz, Atatürk-Mustafa Aslan, Vedat Türkali-Bir Gün Tek Başına, Yalnız Adam-Metin Aybek, Aslı E. Perker-Başkalarının Kokusu, Eşik-Irmak Zileli,  -Yoksa Hayat […]

II. Paylaşım Savaşı’nı Anlatan 5 Roman

II. Paylaşım Savaşı’nı Anlatan 5 Roman  SAVAŞ KARŞITI AVRUPA ROMANLARI Avrupa romanında elbette II. Paylaşım Savaşı yılları önemli bir yer tutuyor. Çünkü bizzat yaşayan insanların acılarını anlatmaları ve savaşın insan üzerindeki yıkıcı yönlerini göstermeleri gerekiyordu. Avrupalı beş yazarın beş romanı üzerinden II. Paylaşım Savaşı yıllarını irdelemeye çalışacağım bu yazımda. Konumuza örnek seçtiğimiz yazarları ve yapıtları […]

Toplam 228 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...304050...Son »
OkulBil TV © 2016