OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Oğuzname

OĞUZNAME

Necati Gültepe’nin yeni bilgiler ışığında hazırladığı Oğuzname Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

Oğuzname’de yer alan bölüm başlıkları ve konular şöyle sıralanıyor:

Giriş Bölümü-Mitolojinin tarifi ve tanımı, Oğuzname, Oğuzname’nin önemi.

Birinci Bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Oğuz Han/Kağan ve Oğuzlar Hakında,Oğuzname’nin günümüze ulaşmış versiyonları destanlardaki hayat tarzı, Oğuz Kağan/Dünya fatihi, Gök Tanrı inancı, Cihan hakimiyeti fikri, Oğuz Kağan’ın söylevi, Devlet ve boy teşkilatı.

İkinci bölümdeki konular ise şöyle sıralanıyor:Oğuz destanı, Oğuz destanı ve varyantları konusu, Olcay Han, Kara-Han, Or – Han, Kür-Han ve Küz-Han Oğuz evlenmesi, Oğuz’un babasına karşı savaşı, Oğuz’un cihangirlik seferleri,Oğuz’un Kıl-Barak ile savaşı, Kıpçaklar, Oğuz’un Karanlık Ülkesi’ne seferi,Şirvan ve Şamahı’ya elçi göndermesi, Oğuz’un Arran e Mugan tarafına hareketi, Oğuz’un Kürdistan yoluyla Diyarbekir ve Şam’a hareketi, Oğuz’un oğullarını Rum’a (Anadolu’ya) göndermesi, Oğuz’un Rum ordusuyla Anadolu’da savaşması, Oğuz’un bugünkü Şam tarafını alması, Oğuz’un Mısır’ı alması, Oğuz’un Bağdat, Basra ve İsfahan’ı alması, Oğuz’un oğullarını, Fars ve Kirman tarafına göndermesi, Oğuz’un Irak-ı Acem’i alması, Kalaçlar, Oğuz’un  diğer İran vilayetlerini alması, Oğuz’un yurduna dönmesi ve son seneleri, Oğuz’un oğlu Kün Han’ın padişahlığı, Kün Han’dan sonraki Oğuz Yabguları, Kara Han Oğlu Bugra Han’ın padişahlığı, Salgurlular’ın hikayesi.

Üçüncü bölüm- Şecere-i Terakime (Türkmenlerin soy kütüğü), Şecere-i Terakime “Metin”, Adem Aleyhisselam hakkında, Oğuz Han’ın dünyaya gelişi hakkında, Oğuz Han’ın Han olması hakkında, Oğuz Han’ın Turan ve Hindistan’a yürüyüşü hakkında, OğuzHan’ın İran ve Şam’a ve Mısır’a doğru yürüyüşü, Oğuz Han’ın yurduna gelerek ziyafet vermesi hakkında, Oğuz Han’ın büyük oğlu, Kün Han’ın padişahlığı hakkında, Oğuz Han’ın çocukları ve torunlarının adları hakkında, Kün Han’ın küçük kardeşleri ve oğullarına yer vermesi hakkkında, On İki yüzlük ve  yirmi dört oymağın anlamı hakkında, Oğuz halkının and içmeleri hakkında, Dip Bakuy’un han olması hakkında, İnel Yavı’nın han olması hakkında, Duylı Kayı’nın kardeşi İrki’nin padişah olması, Tuman’ın oğluun olması ve ona Yavlı ad konulması, Tuman’ın han olması hakkında, Kanlı Yavlı’nın han olması hakkında, Buğra Han’ın oğlu Kara’nın han olması hakkında, Kozı Tegin’in oğlu Arslan’ın han olması hakkında, İl Tegin oğlu İsli’nin han olması hakkında.

Dördüncü bölüm. Oğuz Destanı ile ilgili olarak yapılan değerlendirme ve çıkarımlar, Oğuz Destanı’nda asları geçen yirmi dört boy,Sağ kolu oluşturan Boz Oklar, Sol kolu oluşturan Üç Oklar.

Beşinci bölüm: Uygurca Oğuz Destanı/Bugünkü Türkçemize tercümesi, Oğuz Han’ın doğuşu, Oğuz’un gençliği:Bu çağda bu yerde! Oğuz’un göğün kızı ile evlenmesi, Oğuz’un yerin kızı ile evlenmesi, Oğuz Han’ın Türklerin, “Büyük kağanı” olması, İdil Boyu akınları, Oğuz Han’ın Kıpçak akını, “Karluk” Türk boylarının türeyişi, Cürced akını ve “Kanglı” Türk boylarının türeyişi, Oğuz Han’ın Güney akınları,Oğuz Han’ın altı oğluna hanlık vermesi.

Altıncı bölüm: Alp WEr Tunga Destanı, Ap Er Tunga (Efrasiyab), Efrasiyab’tan söz eden kynaklar, Şehname’de Efrasiyab (Alp Er Tunga) Bazı Ortağu kaynaklarında Efrasiyab (Alp Er Tunga), Süleymanname’de Efrasiyab (Alp Er Tunga).

Yedinci bölüm: Dede Korkut Destanı ile ilgili ön bilgi, Dede Korkut Hikayelerini hatırlatmak amacı ile kısa bir özet, Dirse Han Oğlu Baoğaç Han, Salur Kazan’ın evinin yağmalanması, Kam Püre’nin oğlu Bamsı Beyrek Boyu, Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Tutsak olduğu boyu anlatır, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Bey’ini anlatır,Kanlı Koca oğlu Kan TUrah Boyunu anlatır, Kazılık Koca oğlu Yiğenek Boyunu anlatır, Basat’ın Tepegözü öldürdüğü Boyu anlatır, Beğil oğlu Emre’nin boyunu anlatır, Usun Koca oğlu Seğrek Boyunu anlatır, Salur Kazan’ın Tutsak olup, oğlu Uruz’u çıkardığı boyu anlatır, Dış Oğuz’un İç Oğuz’a asi olup, Beyrek’in öldüğü boyu anlatır.

Sekizinci Bölüm: Uygurca Oğuz Destanı hakkında, Uygurca Oğuz Destanı’nın yazıldığı çağ, Oğuz Han’ın babası Ay Kağan.

Dokuzun Bölüm: Oğuzname(Oğuz Kağan/Oğuz Han Destanları), Oğuzlar ve Oğuz Han, Oğuz Destanları.

Necati Gültepe’nin son bilgiler ışığında hazırladığı Oğuzname’nin bu alanda bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz.

Mustafa ASLAN

::::::::::::::::::::::::::::::

Oğuzname, Hazırlayan:Necati Gültepe, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Nisan 2018

Updated: 16 Nisan 2018 — 05:24

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016