OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

İki Harfli Açık ve Kapalı Heceler

İki harfli açık heceler

ba    –    be  –    bı    –    bi  –      bo  –   bö  –     bu  –   bü

ca    –    ce  –     cı    –  ci  –       co  –   cö  –     cu    –   cü

ça   –    çe  –      çı    –     çi     –   ço  –   çö  –     çu    –   çü

da    –   de    –     dı    –    di  –     do  –   dö    –   du   –   dü

fa  –     fe   –       fı  –       fi    –    fo  –     fö    –     fu  –   fü

ga   –   ge    –     gı     –   gi     –   go  –    gö  –       gu  –  gü

ğa   –   ğe   –     ğı     –    ği     –   ğo   –   ğö     –    ğu   – ğü

ha     –  he  –     hı    –    hi     –   ho  –      hö  –      hu  –  hü

ja    –     je  –     jı  –       ji     –     jo     –    jö      –   ju    – jü

ka   –     ke     –  kı    –   ki     –    ko     –   kö   –    ku  –  kü

la    –      le      – lı     –  li    –      lo    –     lö      –    lu   – lü

ma     –   me   – mı   –  mi    –    mo-      mö  –    mu  – mü

na   –     ne   –    nı    –  ni    –      no   –     nö  –  nu   –  nü

pa      –  pe   –   pı   –     pi    –     po   –    pö   –  pu  –  pü

ra      –  re    –    rı      –   ri    –   ro   –    rö    –   ru   –    rü

sa-         se     –  sı   –    si-       so    –  sö   – su    –    sü

şa    –    şe   –     şı   –   şi   –   şo   –   şö  –     şu    –   şü

ta      –  te     –   tı   –      ti  –     to   –    tö  –  tu     –    tü

va   –   ve   –     vı   –       vi  –    vo   –  vö   –  vu  –       vü

ya   –   ye   –      yı    –     yi     –  yo   –  yö   –   yu   –   yü

za   –   ze   –     zı        –   zi-   zo     –  zö    -zu   –  zü

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

İki harfli kapalı heceler

ab  –     eb     –  ıb     –  ib     –  ob     –  öb  –    ub  –  üb

ac    –    ec   –    ıc   –    ic   –   oc   –   öc   –   uc   –   üc

aç   –   eç    –    ıç   –    iç    –   oç   –   öç   –    uç   –   üç

ad   –   ed    –   ıd    –    id    –    od –  öd    –   ud   –    üd

af  –     ef    –   ıf       –   if      –   of    –   öf   –    uf-    üf

ag   -eg   –  ıg-   ig-   og-   ög   –   ug   –   üg

ağ  –   eğ  –  ığ  –  iğ  –  oğ  –   öğ  –   uğ  –   üğ

ah  –  eh  –   ıh   –  ih  –   oh   –  öh-   uh   –   üh

a   j-    ej    –    ıj  –   ij    –   oj    –   öj  –  uj   –   üj

ak   –  ek-  ık-   ik-   ok  –   ök  –  uk   –   ük

al   –  el   –    ıl   –   il-   ol   –  öl  –   ul     –   ül

   – em-  ım-   im-   om-   öm-um-üm

an-   en   -ın  –  in  –   on-   ön-   un-   ün

ap  -ep-  ıp-   ip-  op   -öp   –  up  –  üp

ar   –   er-   ır-   ir-   or-   ör  –   ur-   ür

as-    es   –   ıs   –   is  – os  –   ös  –  us   –  üs

   aş-   eş-   ış-   iş-   oş-   öş-   uş-   üş

at-   et-   ıt  –   it  –  ot  –  öt  –   ut-   üt

av   –   ev  –   ıv-  iv-  ov-   öv- uv  –  üv

ay   –   ey   – ıy-   iy  –   oy  –  öy  –   uy  –   üy

az   –   ez  –   ız-    iz   –   oz    -öz-    uz  –   üz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016