OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

İki Harfli Açık Ve Kapalı Heceler

 

İki harfli açık heceler

 

ba-be-bı-bi-bo-bö-bö-bu-bü

ca-ce-cı-ci-co-cö-cu-cü

ça-çe-çı-çi-ço-çö-çu-çü

da-de-dı-di-do-dö-du-dü

fa-fe-fı-fi-fo-fö-fu-fü

ga-ge-gı-gi-go-gö-gu-gü

ğa-ğe-ğı-ği-ğo-ğö-ğu-ğü

ha-he-hı-hi-ho-hö-hu-hü

ja-je-jı-ji-jo-jö-ju-jü

ka-ke-kı-ki-kokö-ku-kü

la-le-lı-li-lo-lö-lu-lü

ma-me-mı-mi-mo-mö-mu-mü

a-ne-nı-ni-no-nö-nu-nü

pa-pe-pı-pi-po-pö-pu-pü

ra-re-rı-ri-ro-rö-ru-rü

sa-se-sı-si-so-sö-su-su-sü

şa-şe-şı-şi-şo-şö-şu-şü

ta-te-tı-ti-to-tö-tu-tü-

va-ve-vı-vi-vo-vö-vu-vü

ya-ye-yı-yi-yo-yö-yu-yü

za-ze-zı-zi-zo-zö-zu-zü

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

İki harfli kapalı heceler

ab-eb-ıb-ib-ob-öb-ub-üb

ac-ec-ıc-ic-oc-öc-uc-üc

aç-eç-ıç-iç-oç-ç-uç-üç

ad-ed-ıd-id-od-öd-ud-üd

af-ef-ıf-if-of-öf-uf-üf

ag-eg-ıg-ig-og-ög-ug-üg

zğ-eğ-ığ-ğ-oğ-öğ-uğ-ğ

ah-eh-ıh-ih-oh-öh-uh-üh

aj-ej-ıj-ij-oj-öj-uj-üj

ak-ek-ık-ik-ok-ök-uk-ük

al-el-ıl-il-ol-öl-ul-ül

– em-ım-im-om-öm-um-üm

an-en-n-in-on-ön-un-ün

ap-ep-ıp-ip-op-öp-up-üp

ar-er-ır-ir-or-ör-ur-ür

s-es-ıs-is-os-ös-us-üs

aş-eş-ış-iş-oş-öş-uş-üş

at-et-ıt-it-ot-öt-ut-t

av-ev-ıv-iv-ov-öv-uv-üv

ay-ey-ıy-iy-oy-öy-uy-üy

az-ez-ız-iz-oz-öz-uz-üz

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016