OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

HZ. MUHAMMED’İN İZİNDE

 

20160908_171702HZ. MUHAMMED’İN İZİNDE

Hz.Muhammd sonrasında yaşanılanları ve Peygamberimizle ilgili kimi bilgileri de bulabileceğimiz Eric Schroeder’in kaleme aldığı Hz. Muhammed’in İzinde  adlı yapıt  Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

Kitap Türk okurları için çok önem taşıyor, bana göre. Belki de, kimi okurlarımızın ilk kez karşılaşacakları bilgileri bulabileceklerini sanıyorum, Peygamberimiz sonrasında yaşanılanları daha iyi anlamak için.

Eric Schroeder’in Hz. Muhammed’in İzinde  adlı yapıtta yer alan bölümler ve bu bölümlerde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Kitabın içinde devirlerinin hikayeleri anlatılan halifeler, Uzun zülüflü cengaver Rabi’nin ölümü, Bir hemşirenin kederi, Haris’in aşkı, Düreyd gibi yiğit, Allah’ın Resulü ve Kur’an-ı Kerim, Kadir Gecesi, Hicret, Hz. Ayşe Paeygambere ait hatıralarını anlatıyor, hafızlar, Hz. Peygamber açıklıkla haşır neşir olurdu, Bedir Cengi, Uhud Cengi, Temizlik, Hac, Cinayet, Mal, mülk ve miras, Cemaat ve aile, Hendek Gazvesi, Hudeybiye Mütarekesi, İlk Hac, Bizanslılarla ilk cenk yapılıyor Mütareke bozuldu ve Mekke fethedildi, Hakikat galip geldi;Batıl yok oldu Batıl hala firardadır, Huneyn’de Taifliler’e karşı kazanılan zafer, Hz Peygamber Hatim Et-Tai’nin çocuklarıyla karşı karşıya, Veda Haccı,  Vefat, Hz. Peygambere ait hatıralar.

“İLK HALİFE” adlı bölümde yer alan konu başlıkları ise şöyle sıralanıyor: İsyan bastırılıyor, Halid ve Melik’in katli,Ölüm bahçesi ve Kura- ı Kerim toplanması, Hadisler, İslamiyet Arap Yarımadasına beş eğdiriyor, İran İmparatorluğu’nun sınır eyaletlerine ilk akın, Bizans eyaletleri fethediliyor, Teslim için Şam’a sunulan şartlar.

“FETİH HALİFESİ” adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Suriye Hıristiyanları tarafından Ömer’e gönderilen bir teslim evrakı, İran İmparatorluğu’nun yıkılışı, Divan ihdas olunuyor ve Garp memleketlerinin fethi.

“İDARESİZLİK” adlı bölümde yer alna konuların başlıkları şöyle sıralanıyor: Ana babanıza ve yakın hısımlarınıza mültefit olun ve hısımlarınıza layık oldıuklarını verin, Hilafet makamına Ali seçiliyor.

“KARDEŞ KAVGASI” başlığıyla verilen bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: Suriye’de isyan, Uzlaşma, Mu’tezileler, Ali katlediliyor, Hasan.

“DÜNYA NİMETLER” başlığıyla verilen bölümde yer alan konular ise şöyle sıralanıyor:Halifenin bir günü, Abdülmelik, Bir mu’tezile vaazı, Haccac, Dindarlık, Dindar bir halife, Küfe’deki camide geçen bir konuşma, Hz. Peygamber’in Ashab-ı Kiram yanında hareketleri, Hz. Peygamber’in sofra başındaki hareketleri, Resul-i Ekrem’in giyim adetlerine ait hatıralar, Resul-i Ekrem’in hususi hayatına ait notlar, Resul-i Ekrem’in zevceleriyle olan münasebetlerine ait hatıralar, Hz. Muhammed’in yolculuğa ait hatıraları, Hişam’ın hilafeti Ali taraftarlarının isyanı ve Abbasilerin entrikaları, Abbasilerin faaliyeti, Sefih Velid, Ümeyyelerin yıkılışı, Kabirler açılıyor.

“İLK ABBASİ HALİFELERİ VE BAĞDAT’IN KURULUŞU” adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Vezir, Bağdat’ın kurucusu Mansur, İspanya  fethediliyor, Bağdat’ın kuruluşu, Fıkıh, Mehdi, İlk sofular,Hadi.

“HARUN ER – REŞİD” adlı bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Bir sahan taamın diyeti, Vezir Yahya Bermeki, Vezir Yahya’nın üç meşhur sözü,  Kadı Ebu Yusuf’un yükselişi, Bermekilerin Alicenaplığı, Bir hikaye, aray Erkanı, Bermekiler faciası, Korkulu bir rüya,S

“KARDEŞ KAVGASI” adlı bölümde Payitauhasara altında adlı konu yer alıyor.

“HUZURSUZLUK”  adlı bölümde ise Türk muhafızlar ve Samarra’da yeni payitaht kuruluyor adlı konu başlıkları yer alıyor.

“TEHDİŞ VE SÜKUNET” adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: İsyan, Etrikalar, Halife katlediliyor, Muntasır ve Şiiler, Türk muhafızlar, Islahat teşebbüsleri, Mehdi, Veliler, Bir kadın mutasavvıf, Tevekkül, Şibli, Acı tecrübeler, Mutedid, Sokakta cereyan eden bir hadise, Pleyad Sarayı’nda görünen hayalet.

“PARA, PARA BİR VEZİRİN HAYATI VE ÖLÜMÜ”  adlı başlıkla verilen bölümde konu başlıkları şöyle sıralanıyor: İbnü’l – Mu’tez lehine hazırlanan tertipler, İbnü’l – Furat Vezaret makamında, Eyaletlere tayinler, Güvenilir bir katibin macerası, Birinci devrenin sonu, Hakani’nin dirayetsizliği Ali Bin İsa’nın idaresi, İlk hareketler, Halk sevgisini kazanmak uğruna, Enrikalar, İbnü’l Furat’ın ikinci vezaret devresi, Dert kaynağı olan bir vali, İbn Mukle’nin yıldızı parlamaya başlıyor, Bir elçinin resmi kabulü, İbnü’l – Furat bir düşman ediniyor, Para darlığı :Vezirlerin tevkifi, Hamid ve Ali İbn İsa, Furatlar sorguya çekiliyor,  İhtilaf, Munis taltif  ediliyor,  Hamid ve Akli azlonuluyor, İbnü’l – Furat üçüncü defa veza makamında, Hamid adalet huzurunda, Hamid’in sonu, İbnü’l -Furat’ın Ali’yle çatışması, Boğa’ya karşı Arslan, Tehlike, İbnü’l – Furat’ın sükutu, Genç Hakani, İbnü’l Furat’ın servetine el koymak için yapılan teşebbüsler, Muhassin yakalanıyor, Son celse, Düşmanlar birleşiyor, Ölüm.

“BİR ASİNİN HAYATI” adlı bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Hüseyin Bin Mansur Bağdat’a geliyor, Hallac’ın deyişleri, Aksiseda, Vecd, Cümleler, İlahi davet, Hadisler, Ebu Abdullah  Bin Hafif’in anlattığı hikaye, Hallac’ın ihtirası.

“BİR HÜKÜMET İŞİ” adlı bölümde ise Bir devlet memurunun hayatından sayfalar adlı konu bulunuyor.

“SON HALİFELER” adlı bölümde ise yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Garip bir hikaye, Muktedir’in sonu, Kahir ve onun ardındaki Radi, Deylemiler, Vaziyet güçleşiyor, Vezaret makamının sonu, Halifenin Hassa Alayı’nın sonu, Türk baçkam, İbn Mukle’nin sonu, Son hakiki halifenin ölümü, Radi son halife idi.

“ZEVKÜSEFA” adlı bölümde şu konular yer alıyor: Adabımuaşeret kitabımızda şu mühim fasıllar bulunur, Ziyaretlere meraklı bir zat: Cehza Bermeki, Meşhur bir Gazelhan hakkında söylenenler, Tam manasıyla efendi, Mirasyedilik.

“KILIÇ VE KALEM” adlı bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor: Şehzadeler ve katipler, Bağdat’ın sükutu, Bağdat’ta açlık, İdari çöküntü, Kudretli vezirlerin sonuncusu,:Muhallebi, Peygamberin meçhul hısımları, Derebeyleri kuvvetleniyor, Sınır ülkeleri yeniden canlanıyor ve büyük bir eyalet idarecisi.

“KADER VE ÜMİTSİZLİK” adlı bölümdeki konu: Halk.

“GÜLÜNÇ SAYFALAR” adlı bölümdeki konu ise Torbanın içindekiler adını taşıyor.

“DEVRİN KALPAZANLARI” adlı bölümdeki konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Dimyat’ta buluşma, Boşanma mahkemesinde bir dava, Kabristan, Son buluşma.

“BİR DAHA GÜLMEYEN ADAMIN HİKAYESİ” başlığıyla son bölüm veriliyor.

Eric Schroeder’in yazdığı Hz. Muhammed’in İzinde  adlı yapıt Peygamberimiz ve özellikle  sonrasında yaşanılanlarla ilgili önemli bilgiler sunuyor.

 

MUSTAFA    ASLAN

………………………………..

Hz. Muhammed’in İzinde, Eric Schroeder, Çeviren:Semih Yazıcıoğlu, I. Basım:Kapı Yayınları, İstanbul, Ağustos 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016