OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

HİLAFET VE SALTANAT

IMAG4011HİLAFET VE SALTANAT

HİLAFET VE SALTANAT

Tayfun Buzpınar’ın II. Abdülhamit döneminde Halifelik ve Araplar konusunu irdeleyen ve Filistin sorununa da değinen yapıtı ‘Hilafet ve Saltanat’ Alfa Yayınları arasında okura sunuldu.

“II. Abdülhamid dönemi Arap politikalarının en belirgin uygulama alanlarından biri ve belki de en önemlisi Suriye idi. Bu konuda tarihi tecrübenin ve Osmanlı yönetiminin başından beri yaptığı dini, siyasi ve ekonomik yatırımların rolü bir yana, yenileşme dönemi reformlarının öncelikli olarak uygulandığı ve bu anlamda devlete en fazla entegre olmuş  bölge vilayeti de Suriye ‘ydi.” (s.s. 442-443)

KONULAR

Tayfun Buzpınar’ın ‘Hilafet ve Saltanat’ adlı yapıtı dört ana bölümden oluşuyor. Bu yapıtta yer alan bölümler ve konular şöyle sıralanıyor:

Giriş:II. Abdülhamid,İslam ve Araplar .

Yapıtın birinci bölümü “Hilafet Tartışmaları” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Osmanlı Hilafeti (1725-1909), II. Abdülhamit döneminde Osmanlı hilafetine muhalefetin ortaya çıkışı (1877-1882), II. Mahmud dönemine ait öncü bir hilafet risalesi ‘Hulasatu’l-Burhan Fi İtaati’s – Sultan’, Bir literatür değerlendirmesi:Osmanlı hilafeti meselesi.

İkinci bölüm “İstanbul’da Arap Eşrafı” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor: Şeyh Muhammed Zafir El – Medeni “Farklı ve Mümtaz” Bir şeyh:Ebülhüda Sayyadi ve Hadramutlu Seyyid Fazl Paşa.

Üçüncü bölüm “Suriye” adını taşıyor. “Suriye” adlı bölümde yer alan konular şöyle sıralanıyor:Cevdet Paşa ve Arap Dünyası,Osmanlı Suriye’sinde Türk aleyhtarı ilanlar ve bunlara karşı tepkiler (1847-1900), 1882-83 İngiltere’nin Mısır’ı işgalinin Suriye’ye etkisi ve Suriyelilerin Meşrutiyet algılamaları üzerine notlar.

Dördüncü ve son bölüm” Filistin” adını taşıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanıyor:Filistin’e Yahudi göçü meselesi (1878-1908), Filistin meselesinin ortaya çıkışında İngiltere’nin rolü ve Suriye ve Filistin’de İngiliz misyonerleri (XIX. Yüzyıl).

“Sonuç olarak Şeyh Zafir, II. Abdülhamid döneminde itibar görmüş Arap şeyhlerinden biridir. Kadın erkek bütün aile fertlerine sultanın şahsi gelirinden veya devletin ilgili birimlerinden yardım edildiği bilinmektedir.Bu durum vefatından sonra da devam etmiş ve kendi maaş aile fertleri arasında  paylaştırılmıştır.” (s.s. 188-189)

Tayfun Buzpınar’ın Hilafet ve Saltanat II. Abdülhamit dönemindeki  halifelik ve Araplar konusunu irdelemekle kalmıyor, Filistin ve II. Abdülhamit konusunu da okurla paylaşıyor.

MUSTAFA ASLAN

………………………………

Hilafet ve Saltanat (Tarih), Tayfun Buzpınar, I. Basım:Alfa Yayınları, İstanbul, Temmuz 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016