OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

DİVAN ŞİİRİNDE ÜÇ BÜYÜKLER: FUZULİ, BAKİ, NEDİM

öö3DİVAN ŞİİRİNDE ÜÇ BÜYÜKLER: FUZULİ, BAKİ, NEDİM

Cevdet Kudret’in Divan Şiirinde Üç Büyükler:Fuzuli, Baki, Nedim adlı yapıtında  edebiyatımızın temel taşı üç şairi incelediği kitabının yeni basımı Kapı Yayınları arasında okura sunuldu.

ÜÇ BÜYÜKLER

Cevdet Kudret’in Divan Şiirinde Üç Büyükler:Fuzuli, Baki, Nedim  adlı yapıtında bölüm ve konu başlıkları şöyle yer alıyor:Fuzuli-Hayatı, Sanatı, Eserleri, Şiirleri, Kaside (Naat), Gazeller, Musammatlar, Rubailer, Mesnevi (leyli vü Mecnun), Seçilmiş parçalar, Nesir, Şikayetname.

“Fuzuli’nin kişiliğinin gelişmesinde, kendinden önce yetişen bazı Fars ve Türk şairlerinin açık etkileri vardır. fars şairlerinden Nizami -i Gencevi, Sadi, Selman, Hafız, Katibi vb. Türk şairlerinden özellikle Lütfi, Ali Şir Nevai, Habibi, Necati, Hayali-i Kadim, vb. bunların başlıcasıdır. Ne var ki bağlı bulunduğu Divan edebiyatının…” (s.s. 42-43)

Baki- Hayatı, Sanatı, Eserleri, Şiirleri, Kaside (Bahariye), Terkib-i Bend (Mersiye) Gazeller, Seçilmiş parçalar.

“Kanuni tarafından Tuti Kadın adlı saraylı bir şair kadın il evlendirildiği söylentisi vardır. Şeyhi mahlasıyla şiirler yazan Mehmed (1586-1629) ve Abdurrahman (ö. 1635) adlı iki oğlu olmuştur.” (s.212)
Nedim-Hayatı, Sanatı, Eserleri, Şiirleri, Kasideler, Gazeller, Müstezat, Şarkılar, Türkü, Seçilmiş parçalar, Nesir, Sahaifü’l – Ahbar.

“Nedim’in başlıca özelliklerinden biri de, İstanbul şivesini kullanmış olmasıdır. Daha önceki yüzyıllarda, Divan şiirinin ortak söyleyişi dışında, Baki, Şeyhülislam Yahya, Naili vb. gibi bazı şairler tarafından zaman zaman kullanıldığını gördüğümüz İstanbul şivesi XVIII. yüzyılda doğal bir akım halini almış ve…”(s.373)

Cevdet Kudret’in Divan Şiirinde Üç Büyükler:Fuzuli, Baki, Nedim  adlı yapıtında edebiyatımızın üç önemli şairini çeşitli yönleriyle ve yapıtlarından örneklerle inceleyerek okura sunuyor.

 

MUSTAFA ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::

Divan Şiirinde Üç Büyükler:Fuzuli, Baki, Nedim, Cevdet Kudret, Kapı Yayınları’nda I. Basım:Haziran 2017, İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016