OkulBil TV

Eğitim - Haber - Sanat

Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200)

Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200)

Ahmet Refik’in Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200)  adlı yapıtındaki vesikalar şöyle sıralanıyor:

 

Beğdili cemaatinin şikâyetine d a i r .
Selanik yürüklerinin su hizmetine tayin edildiklerine dair
Naldöken yürüklerinin Özü kalesi tamirine me’mur olduklarına
d a i r .
Diyarbekir’deki Ulus taifesinin yaylağa salıverilmesine
d a i r ….
Kayı cemaatinin yaylağına d a i r …
Rumeli’ndeki yürüklerin harbe iştirak etmelerine dair .
Yanbolu yürüklerinin harbe iştiraklerine dair ….
Bayat beğinin Basra muhafazasına tayin olunduğuna dair
Vize yürüklerinin gemi hizmetine tayin olunduklarına dair
10 Salânik yürüklerinin hizmete gelmekten imtina eylediklerine
d air………..
Bayat beği mir Hüseyin’e yirmi bin akça verildiğine dair
Ulus’ların Diyarbekir beylerbeğileri tarafından inzibat
altına alınmasına d a i r …….
Vize yürüklerinin hizmetten imtina eylediklerine dair .
Ulus taifesine zulüm edilmesine d a i r ..
Su hizmetine tayin olunan Selanik yürüklerinin imtina
ettiklerine d a i r….
Selânik yürükleri subaşısı Husrev’in Selânik muhafazasına
tayin olunduğuna d a i r …
Yürüklerin ellerinde bulunan zahirelerin alınmasına dair .
Hizmete tayin olunan yürükler için bedel kabul olunmadığına
d a i r ……….
Ulus’ların bıraktıkları yerlerin aşiret sahihlerine verilmesine
d a i r ….
Teke sancağındaki Kara keçili aşiretine dair …
Yürüklerin alınacak resimlerine d a i r ………………………….
Maalgara ve Ergene yürüklerinin Silivri köprüsü hizmetine
tayin olunduklarına d a i r …..

Yürüklerin Ejderlan seferine gitmediklerine dair . . .
Kocacık yürüklerinin Kıbrıs seferine tayin olunduklarına
d a i r ..
Yürük taifesi arasında vebâ zuhur ettiğine dair . . .
Yürük taifelerinin ormanlardan ağaç kesmemelerin dair
Kocacık yürüklerinin Rudnik madeni hizmetine tayin
olunduklarına d a ir….
Kocacık yürüklerinin hizmete gitmekten imtina eylediklerine
d a i r ………………………………………………………….
Kütahya’ya tâbi Ak keçili yürüklerinden rahat durmıyanların
Kıbrıs’a sürgün edilmelerine d a i r ………………
Tekirdağı yürükleri subaşısının Selanik kalesinin binasına
tayin olunduğuna d a i r ..
Yürüklerin donanma hizmetine tayin olunduklarına dair
Selanik yürüklerinin tahririne d a i r ..
Ofcebolu yürüklerinin Dukakin sancağındaki demir
madenine tayin edildiklerine d a ir.
Kocacık yürüklerinin miri hizmette teallül ettiklerine
d a i r .
Yürüklerin kasablıkta kullanıldıklarına d air….
Selânik yürüklerinin hidmete gitmelerine kura sahihlerinin
mani olmamalarına d a i r .
Akça Koyunluların tecziyesine d a ir…
Ankara civarındaki aşiretlerin tahririne dair . . . .
Tekirdağı yürüklerile sair yürüklerin donanma hizmetine
tayin olunduklarına d a i r .
Vize ve Kırk kilise ve sair mahallerde bulunan müsellimlerle
yürüklerin donanma hizmetine tayin olunduklarına
d a i r ………
Naldöken yürüklerinin Baç madenine vaktü zamanile
gelmediklerine d a i r ..
Bilecik madeninde işlenen yuvarlakların iskeleye getirilmesine
d a i r ..
Naldöken yürüklerinin Alıyolu’da yapılan gemi hizmetine
tayinine d a i r…
Kütahya müsellimlerinin Ayasofya tamirine tayin olunduklarına
d a i r …..
Kara Öz yürüklerinin te’dibine d a ir…..
Maden kizmetinden kaçan yürüklerin tecziyelerine dair
Selânik yürüklerinin Navarin kalesi binasına tayin
olunduklarına dair……

Tekirdağı yürüklerinin Bosna’daki madene tayin olunduklarına
d a i r ….
Kocacık yürüklerinin Bender ve Cangirman kalelerinin
tamirine me’mur olunduklarına d a ir….
Köseli cemaatinin itaat ve inkiyat üzre olmasına d air.
Türkmen sancağındaki Türkmenlere hariçten tecavüz
edilmemesine d a ir….
Kırşehir’deki yürüklerin intizamsızlıklarına dair . . .
Bolu müsellimlerinin Kütahya ve Saruhan’daki güherçile
madenlerinde istihdam edilmelerine dair ….
Vize yürüklerinin Bender kalesi tamirine gönderilmelerine
d air……
Zülkadirli cemaatinin şikâyetine d a i r ….
Adana aşiretleri arasında rafızîlik zuhur ettiğine dair
Bilecik civarındaki piyadelerin boş bıraktıkları yerlerin
imarına dair……..
Kara Hamzeler cemaatinin şekavetine d a ir …
Vize yürüklerinin cerime ile kurtulamıyacaklarına dair
Kamaniçe yürüklerinin miri çeltiklere zarar verdiklerine
d a i r …..
Ulus tayifesinden İstanbul’a koyun getirilmesine dair .
Yaya ve müsellimlerden arazisi olmıyanlara çiftlik
verilmesine d a i r ….
Yaya ve müsellimlerin tahririne d a i r ………………….
Hamid İli piyadelerinin İstanköy limanının tathirine
me’mur olduklarına d a i r ….
Bolu sancağı yayalarına çiftlik verilmesine dair . .
Bolu müsellimlerile yayalarının tahririne dair ….
Yürüklerin celep yazılarak başka vazife ifa etmek
istemediklerine d a ir …………………………………..
Tekirdağı yürüklerinin içlerinden biri fevt olduğu için
hidmete gitmediklerine d a ir……………………
Yürük eşkincilerinin sefere gitmediklerine dair . . .
Tekirdağı yürüklerinin celep yazıldıkları için sefere
gitmek istemediklerine d a ir…………………………
Göynüklü cemaatinin şikâyetlerine d a i r ….
Kırk kilise müsellimlerinin donanmaya me’mur.olduklarına
d a i r ………
Donanmayi hümayuna yetişmiyen Kocacık yürüklerinin
serian gönderilmelerine d a i r ……

Kitaptaki vesikalar
Kocacık yürüklerinden vefat edenlerin yerine yamak
yazıldığına d a i r ………………………………………………………
îştib ve Ofcebolu yürüklerinden Derviş’in te’dibine
d a i r ….
Bolu müsellimlerinin Bilecik madeni hizmetine gitmelerine
kadıların mani olduklarına d a i r …………………..
Kacilu cemaatinin fesadına d a i r ………………………………
Kızılca müsellimlerin koyun hizmetinde kullanıldıklarına
d a i r ………………………………………………………………….
Türkmen sancağı beğinin Tırablus beylerbeğisine yardım
etmesine d air………………………………………………………
Yeni İl’de Kara Muslu namındaki yürük taifesine dair
Piyade taifesinden vefat edenlerin yerlerine kimlerin
tayin edileceklerine d a i r ………………………………………….
Karaman’da Cüneydli cemaati ile Davudlu cemaati
arasındaki* nizaa d a i r ………………………………………………
Yürüklerin tahririni itmam edemiyen yürük muharririnin
İstanbul’a gelmesine d a i r ………………………………….
Sonradan celep yazılan yürüklerin yürük hizmetinden
kurtarılmıyacaklarma d a i r ………………………………………
Dörder beşer oğullarının yamak yazıldığından dolayı
eşkincilerin şikâyetlerine d a i r ….
Seferden feragat olunduğu için Tekirdağı yürüklerinin
Baç madenine tayin edildiklerine d a ir………………………
Piyade ve müsellim taifesinin ref’ edildiğine dair . .
Piyade ve müsellimlerin yeniden tahririne dair . . .
Şark seferine gitmeleri ferman olunmuş iken ademi
iktidarlarından dolayı gidemiyen Selânik yürüklerinden
altışar yüz akça alınmasına d a i r …..
Danişmendli türkmenlerinin Avşar cemaatine hücum
ettiklerine d a i r
Karahisarı Sahib piyadelerinin Ayasofya camii hareminin
tathiri ile binası ferman olunan zaviyenin inşaat
hizmetine tayin olunduklarına d a i r ………………………….
Yürüklerin, fesad çıkaran suhte taifesile beraber isyan
ettiklerine d a ir ………………………………………………………….
Ak bayraklı türkmenlerinin Baalbek’e hücum ettiklerine
d a ir …….
Yürüklerin nizamlarına d a ir………………………………………
Tekirdağı yürüklerinin İstanbul hisarlarını tamire me’
raur olduklarına d a i r ………………………………………………
96 Vize yürüklerinin Edirne’de Sultan Selim camii’uin tamirine
me’mur olduklarına d a i r ……………………………………
Selânik’de veîat eden yürüklerin yerleri nasıl doldurulacağına
d a i r ………………………………………………………………
İstanbul hisarının tamiri te’hir olunduğu cihetle Tekirdağı
yürüklerinden alınacak altışar yüz akçaya dair
Kitaptaki vesikalar XVII
Vize yürüklerinin Özdemir oğlu Osman Paşa maiyetinde
Şark seferine tayin olunduklarına d a ir…………………
100 Yürüklerden bu sene hizmet mi para mı taleb olunacağına
d a i r …
Eşkinciler tahrir olunduğu zaman kendilerinden nizama
muhalif yüzer akça alındığına d a i r ..
Sark türkmenlerinin Derheva beği Abdurralıman’ı ele
geçirmeleri için h ü k ü m …
Cihan beğli ve Bozcalı cemaatlerinin te’dibine dair .
Sultanyeri kazasında Dişbudak ve Ahlatlı cemaatlerine
dair . • ..
Kırşehir’de Avcı cemaatine d a i r ….
Naldöken yürüklerinin Benalüka’da demir madenine
tayin olunduklarına d a i r ..
Vize yürüklerinin sefere iştiraklerine d a i r …..
Ankara yürüklerine sipahi ve acemi oğlanlarla yeniçerilerin
tecavüz ettiklerine d air……………………..
Türkmanı Halep reayasından para toplanmasına ınani
olmak için hüküm…………………………………………..
Türkmanı Halep reayasının koyunlarını Türkmen taifesinin
kendi koyunlanna karıştırmamalarına dair . . .
Valde Sultan’m paşmaklığı olan Türkmanı Halep reayasına
Türkmenlerin tecavüz ettiklerine dair ….
Tekirdağı yürüklerinin Benalûka’da top yuvarlağı dökmeye
me’mur olduklarına d a ir………………………….
Yürük oğlu yürüklerin hiç bir suretle yürüklükten çıkamıyacaklarma
d a i r ………………………………………
Karatay evkafından olan Karatay kariyyesine Türkmenlerin
tecavüz ettiklerine d a ir

Raka’daki aşiretlerin seferden dönen askerlere tecavüz
ettiklerine d a ir …..
Halep’te Kızıllı taifesinin tecavüzüne dair

Yürüklerden Kördös’te Yağçı Bedir cemaatinin şekavetine
d a i r …….
Danişmendli taifesine edilen zulmün tamirine dair . .
Lek cemaatinin İl Beğlü cemaatine tecavüz ettiğine dair
Yürüklerden Bıyıklı taifesine subaşıların ve sairlerin
tecavüzlerine mani olmak için hüküm ..
Yürüklerden İl Beğili taifesile Şamlılar taifesi arasındaki
ihtilâfa d a i r ..
Kângın’daki Türkmen aşiretlerinin miri aşiretlerine
itaat etmelerine d a ir…
Kütahya sancağına giren Türkmenlerin kışlaklarına
gönderilmelerine d a i r …
Boz Ulus’a tâbi cemaatlerin kendi kışlaklarında kışlamalarına
dair……..
Aşiretlerin yaylak ve kışlaklarına d a i r ………….
Sencar müteselliminin Boz Ulus Türkmenlerine tecavüz
ettiklerine d a ir ………………………………………………………………
Mamalı aşiretinin Eyub İli kazasına girdiklerine dair .
Kesmezli aşireti ile İl Beğli aşireti arasındaki münazeaya
d air…………………………………………………………………………
Türkmen taifesinden Çağırganlı cemaatinin şikâyetine
d a i r ……………………………………..
İlbeğli cemaatinin şikâyetine d a i r …………………………..
Konyuncu cemaatinin göçtükleri yerlerden kaldırılmalarına
dair..
Yeni İl’deki Türkmenlerin Bağdad seferinde pirinç ve
peksimet nakletmelerine d a i r
Anadolu’da isyan eden Gedik nam sergerdenin izalesine
Boz Ulus Türkmenlerinin tayin olunduklarına dair .
Kara Eşmeli ve Boz Koyunlu aşiretlerinin Meraş’a tecavüz
ettiklerine d a i r
Yürüklerin Avusturya seferi için ihracına dair .
Boz Ulus’un harbe iştirak edeceğine dair Konya’da tanzim
olunan hüccet.
Yeni İl ve Türkmanı Halep’teki aşiretlere gönderilen
defter
Danişmendli Türkmeninin Avusturya seferine tayin
olunduklarına dair . . . ………………………………………….
Seferde bulunmaya söz veren cemaatlerin sefere iştirak
etmediklerine dair
Yürüklerin Seddülbahir kalesi muhafazasında bulunmak
için ihracına d a i r ……………………………………………………….
Çirmen yürüklerinin ihracınadair……………………………………
İsyan eden aşiretlerin te’dibi için kadılara yazılan
h ü k ü m …………………………………………………………………………..
Rumeli’inden ihraç olunup Agriboz’a gönderilen yürüklere
başbuğ tayin olunduğuna d a i r ……………………………….
Raka taraflarındaki aşiretlerin şekavete başladıklarına
d a i r ……………………………………………………………………………….
Yürükler yürük rüsumundan ve tekâlifi şûkkadan muaf
tutularak sefere tayin olundukları cihetle kaza bekaza
defterlerinin tahrir olunmasına d a i r ………………………….
Halep ve Yeni İl Türkmenine tâbi Emir cemaatinin Tokat
mukataatı aklâmından Nusratlı kariyyesiııde iskânlarına
dair………………………………………………………………………
Danişmendli Türkmenlerinin muhtelif mahallerde iskân
edilmelerine d a i r ..
Türkmenlerden sekiz cemaatin Raka havalisinde iskânlarına
d a ir…………………………………………………………………..
İskân edilecekleri yerlere gitmeyen aşiretlerin bcheıııhal
iskân edilmelerine d a i r ……………………………………….
Rumeli’nde yürük toplanmasına dair…………………………
Türkmenlerin Anadolu’da voyvodaları soyduklarına dair
Seferden kaçıp Gelibolu’dan geçmek isteyen Kürt ve
Türkmen taifesinin tecziyelerine d a i r ……………………..
Yenişehir Kenar ahalisinin yürük yazılmak istemediklerine
d air……………………………………………………………………..
Raka havalisinde iskân olunan Türkmen aşiretlerinin
Anadolu’ya dağıldıklarına d a i r……………………………………..
Yürük taifesinin İrşova karşısındaki Ada’yı muhafazaya
me’mur olduklarına d a i r ……………………………………………
Rumeli’nde müceddeden yazılan yürüklere çeri başı
tayinine d a ir ……………………………………………………………….
Anadolu’nun garp taraflarına yerleştirilen aşiretlerden
şikâyet edilmesi üzerine ahval ve vaziyetlerinin tanzimine
d a i r …………………………………………………………………
Cuma pazarfnda tahrirlerine mübaşeret edilen yürüklerin
isyan ettiklerine d a i r ………………………………………
Aşiretlerin Hama ve Humus taraflarında iskân edildiklerine
d air…………………………………………………………………

İskân edilecek cemaatlerin kaçmalarına meydan vermemek
için derbendlcrin şeddine d a ir………………………
Manialı Türkmenlerinin Raka taraflarında iskân edilmelerine
d a i r ………………………………………………………….
Mora taraflarına me’muı* olan yürüklere dair ….
Manialı cemaatinin Raka’da iskânlarından vaz geçilerek
Akdağ havalisinde iskânlarına karar verilmişken burada
da oturmak istemedikleri için tekrar Raka’da iskân
edilmelerine d a i r ………………………………………………
Afşarların Kars ve Zülkadriyye’ye tecavüz ettiklerine
d a i r ………………………………………………………………………….
Raka’ya yerleşmek istemiyen Manialı aşiretlerinin te’-
dibine d a i r ………………………………………………………………
Akçakoyunlu ve sair aşiretlerin voyvodalarından şikâyetlerine
d a i r ………………………………………………………….
Rumeli’de teşkil olunan Evlâdı Fatihan’ın Macaristan
seferinde idaresine Ilgın mutasarrıfının tayin olunduğuna
d a i r ………………………………………………………………….
Evlâdı Fatihan hangi tarihte teşkil edildiğine ve nizamlarına
d air………………………………………………………………….
Raka’dan kaçan aşiretlerin bulundukları mahallerden
kaldırıp Raka’ya gönderilmelerine dair………………………
Kara Şeyhli aşiretinin lâzım

Mamalı, Cirid ve Pehlivanlı taifelerinin Sivas taraflarındaki
yaylaklara tecavüz ettiklerine ve yağmacılıklarının
men’ine d a i r ………………………………………………….
Danişmendli cemaatinden Civanşir ile Sermayeli cemaatinin
iskânlarına d a i r ………………………………………………
Sandıklı ve Uşak taraflarına giden Yeni İl türkmenlerinin
kendi yerlerine gönderilmesine d air………………….
Danişmendli cemaatlerinin iskânlarına d a ir………………
Tekeli cemaatine tecavüz eden Muslihüddin’in tecziyesine
d a i r ………………………………………………………………….
Evlâdı Fatihan’m bedeliyyelerine d a i r………………………
Zülkadriyye Türkmenlerinin şekavetle meşgul oldukla
rina, rüsum vermediklerine ve kendilerinin te’dip edilmelerine
d a i r ………………………………………………………….
İskân edildikleri yerlere gideceklerine dair aşiretlerden
alman rehinlerin ıtlak edildiklerine dair . . . .
Tacirli cemaati ile Kozan oğlu’nun ve arkadaşlarının
te’dip edilmelerine d air………………………………………………
Kozan oğlu’nun esir edilerek Niğde kalesine hapsedildiğine
d a i r ………………………………………………………………
Kozan oğlu’nun Niğde kalesinde mühkem hapsedilmesine
d a i r ………………………………………………………………….
Evlâdı Fatihan’m nizamlarına d a i r …………..

Yürüklerin asıl vatanı olan Iç II sancağında iskânlarına
ve şekavetle meşgul olanların Kıbrıs adasında kalebend
edilmelerine d a i r ………………………………………………………
Akça Koyunlu ve Üsküdar aşiretlerinin yaylağa çıkmalarına
dair………………………………………………………………
Yürüklerin Kıbrıs adasına sürgün edildiklerine d air. .
Yürüklerle mukatele için çıkan f e t v a ..
Recebli Afşarı cemaatlerinin iskânlarına dair . . . .
Kıbrıs’ a sürülen yürüklerin sefine reislerini öldürerek
gemilerden firar ettiklerine d a i r ………………………………
Haçılı Kara Halil ve Danişmendli cemaatlerinin kethüdası
mali miri tahsilinin ta’tiline bais olduğu için kendisinin
nefyine d a i r ………………………………………………….
Kıbrıs’a sürülecek aşiretlerin kendi hallerinde yaşayacaklarına
söz verecek olurlarsa neîyedilmelerinden
feragat edileceğine d a i r ………………………………………….

Şam Bayadı Türkmenlerinden aşiret kethüdası İbrahim’in
Yeni İl kadısı huzurunda murafaa olunmasına dair

Reyhanlı aşiretinin Halep taraflarınageçmelerine…. müsaade
edilmemesine d a i r 216
Ca’ber cemaatinin Ayasluğ’a iskânlarına dair
Selanik sancağındaki Evlâdı Fatihan’ın Gürcistan seferine
me’mur olduklarına d a i r
Karaman eyaletindeki başı boş eşkıyanın aşiretler tarafından
himaye edilmemesine d a ir….

 

Mustafa ASLAN

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Türk Aşiretleri (966-1200), Ahmet Refik’, Devlet Matbaası, İstanbul, 1930

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

OkulBil TV © 2016