OkulBil TV

Eğitim - haber - Sanat

üç harfli heceler (Ünsüz+ünlü+ünsüz)

bab-cab-çaf-dab-fab-gab-hab-jab-kab-lab-mab-nab-pab-rab-sab-şab-tab-vab-yab-zab bac-cac-dac-fac-gec-hec-kec-lec-mec-nec-pec-rec-sec-şec-tec-vec-yec-zec bad-cad-çaf-dad-fad-gad-had-jad-kad-lad-mad-nad- pad-rad-sad-şad-tad-vad-yad-zad baf-caf-çaf-daf-faf-gaf-haf-kaf-laf-maf-naf-paf-raf-saf-şaf-taf-vah-yah-zaf bag-cag-çag-dag-fag-hag-jag-kag-lag-mag-nag-pag-rag-sağ-şag-tag-vag-yag-zag bağ-cağ-çağ-dağ-fağ-hağ-jağ-kağ-lağ-mağ-nağ-pağ-rağ-sağ-şağ-tağ-vağ-yağ-zagğ bah-cag-çag-dag-fag-hag-jag-kag-lag-mag-nag-pag-rag-sağ-şag-tag-vag-yag-zag bak-cag-çag-dag-fag-hag-jag-kag-lag-mag-nag-pag-rag-sağ-şag-tag-vag-yag-zag bal-cal-çal-dal-fal-hal-jal-kal-lal-mal-nal-pal-ral-sal-şal-tal-val-yal-zal bam-cam-çam-dam-fam-ham-jam-kam-lam-mam-nam-pam-ram-sam-şam-tam-vam-yam-zam ban-can-çan-dan-fan-han-jan-kan-lan-nan-nan-pan-ran-san-şan-tan-van-yan-zan bap-cap-çap-dap-fap-hap-jap-kap-lap-pap-pap-pap-rap-sap-şap-tap-vap-yap-zap bar-car-çar-dar-far-har-jar-kar-lar-rar-rar-rar-rar-sar-şar-tar-var-yar-zar bas-cas-ças-das-fas-has-jas-kas-las-sas-sas-sas-sas-sas-şas-tas-vas-yas-zas bat-cat-çat-dat-fat-hat-jat-kat-lat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-vat-yat-zat bav-cav-çav-dav-fav-hav-jav-kav-lav-mav-nav-pav-rav-sav-şav-tav-vav-yav-zav bay-cay-çay-day-fay-hay-jay-kay-lay-may-nay-pay-ray-say-şay-tay-vay-yay-zay baz-caz-çaz-daz-faz-haz-jaz-kaz-laz-maz-naz-paz-raz-saz-şaz-taz-vaz-yaz-zaz      

Üç Harfli Heceler Ünsüz + ünlü + ünsüz

üç harfli heceler- ünsüz+ünlü+ünsüz b harfi ile başlayanlar bab-beb-bıb- bib-bob- böb  – bub – büb bac-bec-bıc-   bic-boc – böc – buc-büc baç-beç-  bıç-  biç-  boç-  böç-buç-büç bad-bed-    bıd-bid-  bod- böd-bud – büd Baf – bef  – bıf  – bif  – bof-  böf-  buf – büf bag – beg – bıg – big – bog […]

Homeros İçin Bir Gezi Rehberi

HOMEROS İÇİN BİR GEZİ REHBERİ Alfa Yayınları John Freely’nin Homeros İçin Bir Gezi Rehberi (Türkiye ve Akdeniz Boyunca Odyssus’un İzinde)  adlı yapıtı okurlara sundu. Yapıtta yazarın notundan sonra Homeros’un Dünyası adlı bölüm yer alıyor. Yazar bu bölümde   Fenike Alfabesi’yle ilgili sapytamasını okurla paylaşıyor, “Yunan tüccarların en önemli kültürel kazanımı, Herodotos’un phoinikeia dediği, Fenike alfabesi olmuştur. Fenikeliler […]

OkulBil TV © 2016